U okviru Departmana za matematiku i informatiku postoji više studijskih programa na svim nivoima studija.

Konkretni uslovi i kvote za upis se svake godine objavljuju u konkursu za upis.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata.

  • Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova (od maksimalnih 60).
  • Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis kandidata.
  • Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji više od 51 boda.