Matematika je privlačna na dva različita načina; ona je skup ideja koje su same za sebe fascinantne i lepe, a omogućava i razumevanje fenomena spoljnog sveta ne samo fizičkih, nego i industrijskih, ekonomskih, bioloških, lingvističkih, muzičkih i drugih zakonitosti.

Matematika u velikoj meri razvija maštu, uči logičnom razmišljanju i jasnom i preciznom izražavanju.

Mnoga otkrića u matematici su nastala iz potrebe da se reše određeni problemi iz prakse. Velika snaga matematike leži u njenoj mogućnosti da složene probleme svede na matematičke formule iz kojih se dobija tačno ili približno rešenje.

I pored toga što je jedna od najstarijih nauka, potreba za razvojem novih matematičkih metoda se stalno povećava, te matematika ima značajno mesto u savremenim naučnim disciplinama. Zahvaljujući tome, današnji matematičar ima široke mogućnosti za primenu svog znanja.