Ove školske godine će postojati 6 ispitnih rokova: JANUARSKO-FEBRUARSKI, APRILSKI, JUNSKI, JULSKI, SEPTEMBARSKI i OKTOBARSKI. Za polaganje ispita postoje 4 modela: A, B, C i D.

Za polaganje ispita za studente sa DMI u ovoj školskoj godini postojaće dosadašnja 4 modela: A, B, C i D, ali sa malim izmenama u realizaciji polaganja predispitnih obaveza.

Sto se tiče modela A, studenti će moći da polažu kolokvijume tokom semestra, a popravne kolokvijume će imati organizovane u 3 termina, i to:

  • za predmete iz zimskog semestra rokovi za popravne kolokvijume su: JANUARSKO-FEBRUARSKI, APRILSKI, SEPTEMBARSKI;
  • za predmete iz letnjeg semestra rokovi za popravne kolokvijume su: JUNSKI, SEPTEMBARSKI, OKTOBARSKI.

Po modelu B, studenti kao predispitne obaveze polažu pismeni ispit i to u 5 od postojećih 6 rokova – u svim rokovima OSIM JULSKOG.

Modeli C i D se polažu kao i do sada.

MODEL C

Model C se odnosi na predmete kod kojih se u okviru predispitnih obaveza brane i seminarski radovi i sl. Po ovom modelu student osvaja poene u okviru predispitnih obaveza u toku semestra odbranom najčešće jednog seminarskog rada i eventualno polaganjem testova. Nastavnik koji izabere ovaj model organizuje odbrane seminarskih radova u toku semestra. Nastavnik takodje moze studentima davati i ekstra poene po nekom od modela A ili B. Ispit (usmeni) se polaze u 6 ispitnih rokova, po istom principu kao i kod modela A i B.

MODEL D

Model D se odnosi na predmete kod kojih se predispitne obaveze sastoje iz izrade nekoliko praktičnih zadataka, mini projekata i slično. Po ovome modelu predispitne obaveze se ispunjavaju učešćem u konkretnim aktivnostima (najčešće su to neki praktični zadaci i studentski projekti) koje se organizuju tokom semestra. Predispitne obaveze su ispunjene ako je student osvojio unapred zadat broj bodova učestvovanjem na pomenutim aktivnostima. Ispit se organizuje u propisanim ispitnim rokovima kao jedinstvena aktivnost, a moguće ga je i podeliti na delove koji se mogu dobrovoljno polagati tokom semestra.

U svakom od 6 ispitnih rokova studenti imaju prava da polažu ISPIT (ono što je na DMI najčešće usmeni).

U eventualno naknadno uvedenim ispitnim rokovima od strane Nastavno-naučnog Veća PMF-a (Oktobar 2 i sl.) studenti DMI imaju pravo da polažu samo ispite,
a ne i predispitne obaveze.

Takođe, studenti DMI u produženom statusu imaju pravo da u apsolventskim rokovima polažu samo ispite, a ne i predispitne obaveze.