Procedura odobravanja prijave teme doktorske disertacije

 

  • Formira se stalna Komisija za praćenje i unapređenje kvaliteta istraživanja koju čine svi šefovi projekata finansiranih od strane Republičkog Ministarstva prosvete i nauke na DMI.
  • Nakon prijave teme doktorske disertacije formira se Komisija za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora. Veće DMI odredjuje kojoj Katedri (ili katedrama) pripada prijavljena tema.
  • Predsednik Komisije, u dogovoru sa predloženim mentorom i kandidatom, zakazuje javnu prezentaciju prijavljene teme u roku od 30 dana od formiranja Komisije. Prezentaciju vodi predsednik Komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora, a odbrani prisustvuju i u njoj aktivno učestvuju članovi Komisije za ocenu podobnosti, članovi Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta istraživanja i šef (šefovi) katedre (katedri) kojima pripada tema doktorske disertacije kao i predloženi mentor. Odbrana je javna te je pristup omogućen svim zainteresovanim.
  • Na javnoj odbrani kandidat prezentuje prijavljenu temu nakon čega svi prisutni imaju pravo na pitanja i diskusiju.
  • Nakon odbrane, Komisija za ocenu podobnosti teme, mentora i kandidata piše referat o podobnosti teme, kandidata i mentora u roku od 30 dana.
  • Dalja procedura ostaje nepromenjena.